Det Norske Samfund er en forening med formålet, ifølge lovene, “å samle medlemmene for gjensidig kontakt og for vedlikehold av forbindelsen med Norge. Dette skjer ved møter og selskapelige sammenkomster.”

Litt historie

Samfundet har oppnådd en respektabel alder – etablert allerede i 1894 har foreningen forlengst feiret sitt 100 års jubileum. Opprettelsen skjedde i skyggen av den konsulatstriden som noen år senere kom til å bidra til oppløsningen av den norsk-svenske unionen. Den aktuelle politiske situasjonen ved etableringen var grunnen til at Samfundet helt fra begynnelsen sterkt poengterte sin upolitiske status.

Foreningen ble opprettet i Berns Salonger i november 1894, og på det konstituerende møtet i mars året etter ble direktør Vilhelm Hansen valgt til Samfundets første formann. Han var prestesønn fra Kristiania og flyttet til Stockholm i 1877. Ved foreningens opprettelse var han sjef for firmaet Åkerlunds Möbeletablissement. Som sekretær valgte man grosserer Justus Monrad, og til kasserer disponent Ingolf Gundersen.

I de lover som ble vedtatt het det i § 1: “Samfundets formål er ved foredrag, discussioner og selskabelige sammenkomster at bane vei for nærmere tilslutning mellem landsmænd og landsmændinder og med Samfundets midler at virke i veldædige øiemed i eller udenfor sin midte”. Og i § 2: “All politik udelukkes strengt ved Samfundets discussioner”.

Behovet for et eget lokale var stort, og i 1897 fikk man en avtale med Hotel Hamburger Börs. Medlemmene fikk disponere et værelse onsdag og lørdag fra kl. 7.00 e.m. Der kunne man treffes og lese norske aviser. Samfundet abonnerte på Morgenbladet, Verdens Gang, Korsaren samt Fliegende Blätter.

Samme år opprettet Samfundet en nødhjelpskasse. Både i og utenfor Stockholm har Samfundet hjulpet etter evne. Nødlidende i Norrland fikk 155 kroner i 1902, og etter storbrannen i Ålesund 1904 kunne 1000 kroner sendes som hjelp.

Ved århundreskiftet bodde det ca. 700 norskfødte i Stockholm. Bare 25 av dem var medlemmer i Det Norske Samfund. Etter en vervingsinnsats økte medlemstallet til hele 46 tre år senere.

Samfundets første foredrag, “Idealisme og Materialisme” i mai 1900 samlet bare 7 tilhørere. Det var større interesse året etter da Randi Blehr, statsministerens kone, holdt foredrag om “Norsk Kunsthusflid”. 30 personer kom.

– og litt oppdatering

Samfundets virksomhet har gjennom årene utviklet seg til å få en mer rent sosial karakter, med vekt på å samle nordmenn og Norges-venner blant svensker til trivelige samlinger. Tradisjonene står fortsatt sterkt i Samfundet, og en viktig tradisjonsbærer har helt fra starten vært “dynastiet” Sundt. Christian Gerhard Sundt tilhørte de tidlige medlemmene, og var som det angis i årsberetningene en “stor donator”. Hans sønner Fritz og Odin Christian Sundt var begge aktive medlemmer og medlemmer av styret i ulike perioder. Fritz’ sønn Bo Chr. Sundt har vært både klubbmester og viseformann i Samfundet, og fjerde generasjon representeres av Lillemor og Jens Sundt som begge lenge har vært aktive medlemmer og Lillemor også en meget aktiv og høyt verdsatt kasserer i styret.

Samarbeidet med ambassaden, bl.a. omkring konsertarrangementer, har blitt stadig viktigere. Vi har også et tett samarbeid med Kronprinsesse Märthas Kirke, og med Svensk-Norska Föreningen.